LEGISLATIA in vigoare

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiaz�������� de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.

Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei şi se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii ����i susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii ��n producţie.

Acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea ����n fondurile aprobate cu această destinaţie Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Criteriile de departajare sunt prev������zute in art 2 din Ordinul nr.4839/2004 cu modificările si completările ulterioare si anume:

“(1) In cazul în care există elevi care au acelaşi venit, la departajarea lor se va ţine cont, în ordine, de unul dintre următoarele criterii:

a) statutul juridic sau medical al elevilor, în sensul că au prioritate: orfanii, urma������ii eroilor revoluţiei, bolnavii de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficien��ă renală cronic����, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor;

b) domiciliul, având prioritate elevii proveniţi din mediul rural ��i care sunt şcolarizaţi în altă localitate, conform Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) media generală a anului şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar ��n cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

d) absen��ele nemotivate acumulate în anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”….”

Cererea, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal se înregistrează la unitatea de învăţăm��nt la care elevul este înscris.

Autorităţile locale efectuează anchete sociale în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

Anchetele sociale se vor efectua în mod obligatoriu în perioada prevăzută de calendar, respectiv 1 octombrie – 23 octombrie.

La nivelul fiecărei unităţi de învă��ământ care şcolarizează elevi în învăţământul liceal sau în ��nvăţământul profesional se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar “Bani de liceu” având atribuţiile stabilite de legislaţia ��n vigoare.

Comisia de la nivelul unităţii de ��nv����ţăm��nt are obligaţia de a afişa la loc vizibil lista cu beneficiarii sprijinului financiar “Bani de liceu” în data de 29 octombrie, astfel încât, solicitanţii sprijinului financiar “Bani de liceu” să aibă posibilitatea de a depune, în termenul legal, contestaţii în cazul ��n care nu se regăsesc în lista de beneficiari.

La nivelul fiecărui inspectorat ��colar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie care va analiza contesta��������iile primite, în termenul legal, prevăzut ��n calendar, de la unit��������ţile de învă��������ăm����nt, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unităţile de învăţământ, în baza cărora va solicita Ministerului Educa��iei, Cercetării, Tineretului si Sportului fondurile aferente.REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

  • 0341 405 806 - secretariat
  • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

  • 0241 581 906 - secretariat
  • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.