Date cu caracter personal

 
 

!Metodologie cadru înv. online + GDPO

INFORMARE  PERSOANE  FIZICE

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor- RDPD), aprobat de Parlamentul European la 27 aprilie 2016 și care a intrat în vigoare la 25 mai 2018, LICEUL TEHNOLOGIC ”GHEORGHE DUCA” CONSTANȚA, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează despre salariații sau colaboratorii săi.

Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în cadrul compartimentului ”secretariat” constă în asigurarea înregistrării informațiilor referitoare la recrutarea, angajarea, executarea clauzelor contractuale individuale de muncă, pensionarea salariaților, precum și a prezentării rapoartelor lunare, trimestriale și anuale către instituțiile statului, conform legislației în vigoare.

Angajatorul prelucrează datele personale ale angajaților cu respectarea principiilor prevăzute la art. 5 din Regulament, respectiv:

 1. Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 2. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri (”limitări legate de scop”);
 3. Prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice ne este considerate incompatibilă cu scopurile inițiale;
 4. Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (”reducerea la minimum a datelor”);
 5. Datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, datele vor fi actualizate. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte vor fi corectate, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate. Datele vor fi șterse sau rectificate fără întârziere (”exactitate”);
 6. Datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 7. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusive în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute ăn regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (”limitari legate de stocare”);
 8. Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (”integritate și confidențialitate”);
 9. Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date barometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;
 10. Excepții de la această interdicție sunt prevăzute în mai multe situații, inclusive în situații legate de calitatea angajat/angajator;
 11. Când persoana și-a exprimat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal;
 12. Când prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specific ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale;
 13. Când prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului.

Director,                                                                                    Responsabil protecția datelor

prof. GOGU Elena                                                                                  NEDELEA Alina

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.