C.E.A.C.

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr.crt.

Numele si prenumele membrilor din comisie

Roluri specifice

2. Iancu Geila

Responsabil comisie

3. Serban Georgeta

Secretar

3. Halici Mirela

Membru

3. Micauta Simona

Membru

3. Voiculescu Mirela

Membru

5. Stafanopol Paul

Reprezentant sindicat

6.  Marin Aurelian

Reprezentantul  Consiliului Local 

7. Manole Elena

Reprezentantul parintilor

8. Ciceu OAul

Reprezentantul elevilor 

I. CADRUL LEGAL :

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii , art. 11 şi 12;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat O.MEdC. nr. 4925/2005;
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinta de Guvern din 20 decembrie 2005.
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetarii si Tineretului 6308/19.12. 2008 privind aprobarea  instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic (îpt)
 • Ordin  Ministrului Educaţiei, Cercetării si Inovarii 5713/19.10.2009 privind acordarea autorizarii de functionare provizorie pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, evaluate extern in anul scolar 2008-2009

II. ROLUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII :

 • Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
 • Propune o strategie de îmbunătăţire a calitătyii in unitatea de învatământ;
 • Implementează sistemul de management al calitătii.
 • In regulamentul de funcţionare, discutat si aprobat in consiliul de administraţie sunt prevăzute : durata mandatului comisiei, atribuţiile fiecărui membru al comisiei, condiţiile de încetare a calităţii de membru.

III. SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE :

 • Îmbunătătirea calităţii întregii activităţi din şcoală;
 • Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală);
 • Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unitaţii şcolare.

IV. PROCESELE PRIN CARE SE ASIGUR�� CALITATEA SUNT:

 • Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare);
 • Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare;
 • Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi in comunitate;
 • Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 • Managementul strategic şi operaţional al unitătii şcolare;
 • Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) si cu întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;
 • Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”.

V. ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII :

 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;
 • Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectiva; raportul este adus la cunoştinta tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

VI. AUTOEVALUAREA :

 • Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile prevazute de lege);
 • Diagnoza nivelului de realizare;
 • Judecarea nivelului realizare;
 • Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare;
 • Crearea unui grup de lucru;
 • Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate;
 • Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere;
 • Reaplicarea instrumentului de evaluare.

VII. TIPURILE DE INSTRUMENTE :

 • Fişe şi alte instrumente de evaluare;
 • Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală din şcoală;
 • Chestionare ;
 • Ghiduri pentru interviuri ;
 • Ghiduri de observaţie ;
 • Tipuri de proiecte ;
 • Rapoarte scrise;
 • Diferite fişe de apreciere ;
 • Plan operaţional ;
 • Fişe de analiza a documentelor scolii;
 • Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului;
 • Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;
 • Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calitătii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

 

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

 • 0341 405 806 - secretariat
 • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

 • 0241 581 906 - secretariat
 • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com