C.E.A.C.

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr.crt.

Numele si prenumele membrilor din comisie

Roluri specifice

1 Saghin Marioara

Coordonator

2.  Micauta Simona

Responsabil comisie

3, Serban Georgeta

Membru

4.  Halici Mirela

Membru

4. Voiculescu Mirela

Membru

5. Falca-Celescu Anca Maria

Membru

6. Stefanopol Paul

Reprezentant sindicat

7.  Dede Perodin

Reprezentantul  Consiliului Local 

8. Manole Elena

Reprezentantul parintilor

9. Ciceu Paul

Reprezentantul elevilor 

I. CADRUL LEGAL :

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii , art. 11 şi 12;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat O.MEdC. nr. 4925/2005;
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinta de Guvern din 20 decembrie 2005.
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetarii si Tineretului 6308/19.12. 2008 privind aprobarea  instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic (îpt)
 • Ordin  Ministrului Educaţiei, Cercetării si Inovarii 5713/19.10.2009 privind acordarea autorizarii de functionare provizorie pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, evaluate extern in anul scolar 2008-2009

II. ROLUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII :

 • Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
 • Propune o strategie de îmbunătăţire a calitătyii in unitatea de învatământ;
 • Implementează sistemul de management al calitătii.
 • In regulamentul de funcţionare, discutat si aprobat in consiliul de administraţie sunt prevăzute : durata mandatului comisiei, atribuţiile fiecărui membru al comisiei, condiţiile de încetare a calităţii de membru.

III. SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE :

 • Îmbunătătirea calităţii întregii activităţi din şcoală;
 • Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală);
 • Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unitaţii şcolare.

IV. PROCESELE PRIN CARE SE ASIGUR�� CALITATEA SUNT:

 • Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare);
 • Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare;
 • Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi in comunitate;
 • Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 • Managementul strategic şi operaţional al unitătii şcolare;
 • Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) si cu întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;
 • Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”.

V. ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII :

 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;
 • Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectiva; raportul este adus la cunoştinta tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

VI. AUTOEVALUAREA :

 • Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile prevazute de lege);
 • Diagnoza nivelului de realizare;
 • Judecarea nivelului realizare;
 • Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare;
 • Crearea unui grup de lucru;
 • Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate;
 • Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere;
 • Reaplicarea instrumentului de evaluare.

VII. TIPURILE DE INSTRUMENTE :

 • Fişe şi alte instrumente de evaluare;
 • Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală din şcoală;
 • Chestionare ;
 • Ghiduri pentru interviuri ;
 • Ghiduri de observaţie ;
 • Tipuri de proiecte ;
 • Rapoarte scrise;
 • Diferite fişe de apreciere ;
 • Plan operaţional ;
 • Fişe de analiza a documentelor scolii;
 • Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului;
 • Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;
 • Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calitătii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

 

REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

 • 0341 405 806 - secretariat
 • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

 • 0241 581 906 - secretariat
 • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.