Planul de actiune

 

PLAN DE IMBUNATATIRI – AN SCOLAR 2018-2019

 

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                    Pagina 24 din 35

PUNCTUL SLAB avut în vedere: se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC);                                                                                                                                                                            (din raportul de autoevaluare)
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Cresterea sigurantei si a securitatii elevilor in incinta unitatii scolare Modernizarea bazei materiale in vederea obtinerii autorizatiei ISU la cladirea Scolii Generale Marin Sorescu Autorizatia ISU Echipa manageriala Maxima 31.08.2018 Obtinerea autorizatiei ISU Primaria Constanta
Comentarii Se vor aprecia anual calitativ și cantitativ, procedurile de monitorizarea utilizării resurselor educaţionale tuturor grupurilor de elevi.

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                    Pagina 24 din 35

PUNCTUL SLAB avut în vedere: dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici

 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Imbunatatirea pregatirii stiintifice si metodice a personalului didactic si didactic auxiliar Inscrierea cadrelor didactice la cursuri de formare profesionala acreditate, grade didactice Certificare prin diplome, adeverinte Cadrele didactice,

Personal didactic auxiliar

Medie 31.08.2018 CEAC

Responsabil dezvoltare profesionala

Resurse umane si de timp
Comentarii Se vor actualiza fisele de formare continua a cadrelor didactice participante la cursuri de formare.

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 –  Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea  programelor de învaţare

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare.

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                                    Pagina 27 din 35

PUNCTUL SLAB avut în vedere: programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite regulat (din raportul de autoevaluare)
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Monitorizarea procesului de evaluare Programarea activităţilor de evaluare a elevilor

 

 

Planificarea evaluărilor:  teste iniţiale, formative, sumative.

Planificarea tezelor cf OMEN

Comisia de curriculum

Şefii de arii curiculare

 

 

 

 

Medie 31 oct 2018

Conform calendarului privind

susținerea tezelor

Programele de pregătire

 

Graficul pregătirilor

 

Resurse de timp
Întocmirea programelor de pregătire suplimentară pentru bacalureat şi examenul de

certificare a competenţelor  profesionale

80% din numărul de elevi ai claselor terminale

 

Şefii de arii curiculare

Diriginţi

Membri CEAC: reprezentant elev şi reprezentant părinţi

 

 

Maxima Permanent Programele de pregătire

Graficul pregătirilor Proceduri

Resurse de timp

Sponsorizări

Realizarea programelor de pregătire suplimentară pentru performanţă

 

 

10% din numărul total de elevi  pe nivel/calificare

 

 

 

Şefii de arii curiculare

Membru CEAC: reprezentant elev

 

 

 

Maxima Permanent Programele de pregătire

Graficul pregătirilor Proceduri

 

Resurse de timp

Sponsorizări

 

Implementarea activitatilor din cadrul proiectului ROSE

 

Cresterea procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat Echipa de proiect

dirigintii

 

 

 

 

Medie 31.08.2019

 

CEAC

Rezultate obtinute la examenul de Bacalaureat

Grant
Comentarii: Se vor monitoriza procedurile de evaluare pe măsură ce vor fi elaborate.

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 –  Predarea, instruirea practică şi învăţarea

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                         Pagina 29 din 35

PUNCTUL SLAB avut în vedere: elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc  (din raportul de autoevaluare)
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Dezvoltarea dimensiunii europene in unitate prin participarea la proiecte cu finantare externa Derularea activitatilor din cadrul proiectului Erasmus+  Facilitarea tranziției de la școală la piața muncii prin participarea la stagii europene de pregătire practică în domeniul electronicii și automatizărilor”, cu nr. 2018-1-RO01-KA102-047832.

 

Numar elevi participanti la stagii de pregatire practica si cadre didactice implicate Echipa de proiect

 

Medie 31.08.2019 Echipa managerială

CEAC

 

Finantare externa

Resurse umane

Resurse de timp

Comentarii Planificările activităților de evaluare, iar rezultatele mobilitatii vor fi trecute in fisa de progres a elevilor.