invatamantul-profesional

 

METODOLOGIE
de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, în condiţiile legii, începând cu anul şcolar 2014 – 2015.
ART. 2
Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, denumit în continuare învăţământ profesional cu durata de 3 ani, are următoarele obiective:
a) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor;
b) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.
ART. 3
(1) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.
(2) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi.
(3) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale.
(4) Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(5) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.
ART. 4
Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani constă în:
a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ profesional;
b) pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământ profesional.
ART. 5
(1) Efectivul de elevi al unei formaţiuni de studiu pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani respectă prevederile legale în vigoare.
(2) O formaţiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum două calificări profesionale din acelaşi domeniu de pregătire profesională.
(3) În cazuri excepţionale, şi numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, se poate organiza o formaţiune de studiu şi pentru două calificări profesionale din domenii de pregătire profesională diferite.
ART. 6
(1) Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială “Bursa profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.
(2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică.

CAPITOLUL II
Organizarea învăţământului profesional cu durata de 3 ani

ART. 7
(1) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, în condiţiile legii. Calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare corespund nivelului 3 al Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.
(2) Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale;
b) existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.
ART. 8
(1) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:
a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional;
c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.
(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 3 ani, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional.
ART. 9
(1) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.
(2) Cifra de şcolarizare se stabileşte la nivel judeţean cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare, aprobată de ministrul educaţiei naţionale.
(3) Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru formare profesională (CLDPS) în fundamentarea planului de şcolarizare şi stabilirea cifrei de şcolarizare.
ART. 10
(1) Lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ şi ale operatorilor economici.
(2) Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional sunt realizate la nivelul fiecărui judeţ, sunt avizate de către CLDPS şi de către CNDIPT, prin reprezentanţii săi la nivel regional. Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional sunt aprobate de către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
(3) Lista unităţilor de învăţământ profesional şi proiectul planului de şcolarizare se fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere:
a) prevederile PRAI şi ale PLAI, distribuţia teritorială a ofertei unităţilor de învăţământ şi direcţiile strategice de restructurare a reţelei judeţene, a municipiului Bucureşti, a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic;
b) accesibilitatea unităţilor de învăţământ, stabilită prin analiza distribuţiei în teritoriu a reţelei de învăţământ profesional la nivel judeţean, în raport cu infrastructura şi cu reţeaua de transport;
c) ponderea elevilor cu domiciliul în alte localităţi/unităţi teritorial-administrative din totalul populaţiei şcolare locale, care solicită să se pregătească pentru o anumită calificare, în raport cu posibilităţile de asigurare a transportului elevilor şi/sau a cazării în internate şcolare;
d) îndeplinirea, conform standardelor de acreditare, de către unităţile de învăţământ a prevederilor legale privind: spaţiile de şcolarizare, baza materială, sănătatea şi securitatea muncii, pregătirea personalului didactic;
e) existenţa contractelor-cadru, prevăzute la art. 8, încheiate cu operatorii economici/instituţiile publice cu dotări tehnologice şi resurse, capabile să asigure pregătirea practică a elevilor pentru calificările solicitate;
f) alte repere legate de specificul regional şi local, stabilite de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi avizate de CLDPS.
(4) Anexele proiectului planului de şcolarizare, detaliate pe domenii de formare profesională, calificări şi unităţi de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, completate de către inspectoratele şcolare, sunt transmise la Ministerul Educaţiei Naţionale (Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională – DGMRURSN) şi la CNDIPT, odată cu transmiterea anexelor metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare.
ART. 11
(1) Încadrarea cu personal didactic în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face în funcţie de specializarea acestora, de prevederile planului-cadru şi ale planului de învăţământ, conform prevederilor legale.
(2) În învăţământul profesional cu durata de 3 ani poate fi încadrat şi personal didactic asociat, în condiţiile legii.
(3) Selecţia personalului didactic asociat se realizează conform legislaţiei în vigoare şi respectând metodologia mişcării personalului didactic, aprobată de ministrul educaţiei naţionale.
ART. 12
(1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. În scopul unei bune şi complete informări a elevilor şi a părinţilor acestora, broşura admiterii va conţine atât informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal de stat, cât şi în cel profesional, în secţiuni separate.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti realizează activităţi specifice de prezentare şi promovare a ofertei locale a învăţământului profesional, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.
(3) Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional este obligatorie realizarea următoarelor activităţi:
a) organizarea acţiunii “Săptămâna meseriilor” în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor;
b) organizarea acţiunii “Târgul meseriilor” pentru prezentarea ofertei la nivel regional/judeţean;
c) promovarea învăţământului profesional şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă.
(4) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti prevăd obligatoriu, în tematica de inspecţie şcolară, cel puţin o activitate care vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 3 ani.

CAPITOLUL III
Conţinutul pregătirii prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani

ART. 13
(1) Planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) Schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a stagiilor de pregătire practică la operatorul economic/instituţia publică partener de practică.
(3) Schemele orare reprezintă particularizarea planului-cadru de învăţământ la condiţiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru şcolar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi distribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.
ART. 14
(1) Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ.
(2) Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră pentru pregătirea practică.
(3) Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ.
(4) Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
a) unitatea de învăţământ dispune de ateliere dotate corespunzător şi de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor şi asigură împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere materiile prime şi materialele necesare dobândirii de către elevi a competenţelor profesionale;
b) condiţiile de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.
(5) Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ, aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, la cererea unităţii de învăţământ, avizată de inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic.
(6) Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învăţământ se organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 15 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învăţământ.
(7) Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/instituţia publică va fi stabilită de unitatea de învăţământ, împreună cu entitatea parteneră, în funcţie de programul de lucru al acesteia, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor şi reglementările legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii.
ART. 15
(1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învăţământ se desfăşoară pe baza contractelor de pregătire practică, încheiate între unitatea de învăţământ profesional, operatorul economic/instituţia publică, partener de practică, elevul şi părintele/reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) Contractele de pregătire practică pot fi încheiate individual (separat pentru fiecare elev) sau pentru mai mulţi elevi care se pregătesc pentru aceeaşi calificare profesională.
(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situaţiei şcolare a elevilor până cel mai târziu la data de 31 august.
ART. 16
(1) Directorul unităţii de învăţământ desemnează câte un cadru didactic coordonator de practică, pentru un număr de minimum 12 elevi. Cadrul didactic coordonator de practică este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor asumate de unitatea de învăţământ, prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă stagiul de practică se desfăşoară la unul sau la mai mulţi operatori economici/instituţii publice.
(2) Operatorii economici/instituţiile publice la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani stabilesc tutorii care coordonează această activitate.
(3) Pentru buna desfăşurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.
(4) Responsabilităţile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator de practică sunt stabilite prin contractul de pregătire practică.

CAPITOLUL IV
Evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării

ART. 17
Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, care au finalizat stagiile de pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învăţământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale.
ART. 18
(1) Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională a absolvenţilor, cu condiţia ca unitatea de învăţământ să fie acreditată conform legii.
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale, pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(3) Probele examenului de certificare a calificării profesionale se organizează la operatorii economici/instituţiile publice partenere sau la unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională în situaţia în care contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere prevăd în mod expres acest lucru.
(4) Din comisia de examen fac parte evaluatori autorizaţi, externi unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat programul de formare, precum şi reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice partenere.
(5) Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de certificare este realizată de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
ART. 19
(1) Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(2) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

ART. 20
Prevederile prezentei metodologii se aplică elevilor care intră în şcolarizare în învăţământul profesional cu durata de 3 ani începând cu anul şcolar 2014 – 2015.
ART. 21
(1) Prezenta metodologie poate fi aplicată şi în învăţământul particular.
(2) În scopul eliberării certificatelor de calificare profesională cu recunoaştere naţională, examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional cu durata de 3 ani particular se organizează pe baza metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
ANEXA 1 la metodologie
Inspectoratul Şcolar Judeţean ………./al Municipiului Bucureşti
Avizat CLDPS
Preşedinte CLDPS
Nume şi prenume: …………….
Semnătură …………………..
Aviz
Coordonator regional CNDIPT,
……………………….
Proiectul planului de şcolarizare la învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014 – 2015
– Detaliere pe unităţi de învăţământ –
_____________________________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea |Localitatea|Oferta propusă de unitatea de învăţământ |Denumirea |
|crt.|de | |pentru clasa a IX-a învăţământ profesional |operatorului|
| |învăţământ| |____________________________________________|economic/ |
| | | |Domeniul de |Calificarea|Propuneri|Propuneri|operatorilor|
| | | |formare | |nr. clase|nr. |economici cu|
| | | |profesională| | |locuri |care sunt |
| | | | | | | |încheiate |
| | | | | | | |contracte- |
| | | | | | | |cadru pentru|
| | | | | | | |practica |
| | | | | | | |elevilor (în|
| | | | | | | |paranteză |
| | | | | | | |număr de |
| | | | | | | |elevi la |
| | | | | | | |operatorul |
| | | | | | | |economic) |
|____|__________|___________|____________|___________|_________|_________|____________|
| | | | | | | | |
|____|__________|___________|____________|___________|_________|_________|____________|
| | | | | | | | |
|____|__________|___________|____________|___________|_________|_________|____________|
| | | | | | | | |
|____|__________|___________|____________|___________|_________|_________|____________|
| | | | | | | | |
|____|__________|___________|____________|___________|_________|_________|____________|
NOTE:
1. Se vor completa domeniul de formare profesională şi calificarea conform Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.279/2010*) cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 2 şi 3.
2. Pentru fiecare operator economic se va indica numărul de locuri pentru care sunt încheiate contracte-cadru pentru practica elevilor la firma respectivă.
3. Clase constituite din calificări aparţinând unor domenii diferite de pregătire pot fi planificate în mod excepţional numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Educaţiei Naţionale.
Inspector şcolar general Inspector de specialitate
Nume şi prenume: ……………… Nume şi prenume: …………..
Semnătură ……………………. Semnătură …………………
Consilier Compartiment reţea şcolară
Nume şi prenume: ……………….
Semnătură ……………………..
————
*) Ordinul nr. 3.279/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA 2 la metodologie
Inspectoratul Şcolar Judeţean …………/al Municipiului Bucureşti
Avizat CLDPS
Preşedinte CLDPS
Nume şi prenume: …………….
Semnătură …………………..
Aviz
Coordonator regional CNDIPT,
Semnătură …………………..
Proiectul planului de şcolarizare la învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014 – 2015
– Detaliere pe domenii de formare profesională şi calificări –
NOTE:
1. Se introduc rânduri intermediare când este nevoie. Verificaţi să rămână formula “sumă” nr. clase/nr. elevi la domeniul respectiv.
2. Nu ştergeţi rândurile cu total domenii chiar dacă nu se şcolarizează în judeţ.
______________________________________________________________________________
| Domeniul de formare profesională | Calificarea | Propuneri |
| | | cl. a IX-a |
| | |_______________________|
| | | Nr. clase | Nr. elevi |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Total, din care: | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Mecanică | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Electromecanică | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Electronică automatizări | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Chimie industrială | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Materiale de construcţii | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Electric | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Construcţii instalaţii şi lucrări | | 0 | 0 |
| publice | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Agricultură | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Silvicultură | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Comerţ | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Turism şi alimentaţie | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Industrie alimentară | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Fabricarea produselor din lemn | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Industrie textilă şi pielărie | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Tehnici poligrafice | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Estetica şi igiena corpului omenesc| | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| Producţie media | | 0 | 0 |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
| | | | |
|____________________________________|_________________|___________|___________|
Inspector şcolar general Inspector de specialitate
Nume şi prenume: ……………… Nume şi prenume: …………..
Semnătură ……………………. Semnătură …………………
Consilier Compartiment reţea şcolară
Nume şi prenume: ……………….
Semnătură ……………………..

METODOLOGIA
de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, denumit în continuare învăţământ profesional cu durata de 3 ani, se face cu respectarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.
ART. 2
(1) Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare.
(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 3
În vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional poate organiza, în anumite condiţii, preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere.
ART. 4
(1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape.
(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:
– înscrierea candidaţilor;
– preselecţia candidaţilor, după caz;
– proba suplimentară de admitere, după caz;
– admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

CAPITOLUL II
Înscrierea candidaţilor

ART. 5
(1) Înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face în urma unui proces de orientare şi consiliere a elevilor.
(2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.
(3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.
(4) Modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani va fi elaborat de Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional şi se transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie.
(5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional.
ART. 6
La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani transmit în format electronic şi în scris către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 7
Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani este afişată, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, împreună cu graficul de desfăşurare a sesiunii de preselecţie, acolo unde este cazul, şi cu graficul de desfăşurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. În listele afişate în etapa I a admiterii se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor care nu au promovat clasa a VIII-a.

CAPITOLUL III
Preselecţia candidaţilor

ART. 8
(1) Operatorul economic/Instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ poate solicita organizarea unei sesiuni de preselecţie a candidaţilor, organizată înainte de desfăşurarea probei de admitere, în cazul în care operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ se implică prin
susţinere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru cu unitatea de învăţământ.
(2) Cererea scrisă a operatorului economic/instituţiei publice partenere pentru organizarea unei sesiuni de preselecţie a candidaţilor este adresată unităţii de învăţământ şi este aprobată în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3) Toate unităţile de învăţământ care organizează sesiunea de preselecţie pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani au obligaţia de a elabora şi a anunţa public procedura de preselecţie, care va cuprinde informaţii privind conţinutul (tematica) şi modul de organizare şi desfăşurare a probei de preselecţie.
(4) Procedura de preselecţie, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi de către operatorul economic/instituţia publică parteneră şi este avizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(5) Procedura de preselecţie este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ profesional, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(6) Procedura de preselecţie va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, nediscriminatorii şi transparente.
(7) În cazul în care în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ se organizează probă de preselecţie pentru mai multe domenii de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de preselecţie unitare, înscrierea la preselecţie se face în baza fişei de înscriere cu opţiunile elevilor pentru domeniile de formare profesională/calificările pentru care se organizează preselecţia, înregistrate în ordinea preferinţelor candidaţilor.
(8) Unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie transmite comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti spre validare, electronic şi în scris, tabelul cu rezultatele obţinute de elevi la sesiunea de preselecţie, conţinând numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, şcoala şi domeniul de formare profesională/calificarea pentru care s-a realizat preselecţia, menţiunea “admis”/”respins” în urma preselecţiei.
(9) Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la sesiunea de preselecţie, validat de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, va fi afişat la sediul unităţii şcolare care a organizat preselecţia.
(10) Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie.
(11) Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot să se înscrie la o altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sau pot să opteze pentru înscrierea în învăţământul liceal.

CAPITOLUL IV
Proba suplimentară de admitere

ART. 9
(1) Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani au obligaţia de a elabora şi anunţa public procedura de admitere.
(2) Procedura de admitere elaborată de unitatea de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani este aprobată de consiliul de administraţie al şcolii şi este avizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(3) Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind:
– condiţia de a trece prin etapa prealabilă de preselecţie (acolo unde este cazul, conform art. 8);
– cazurile în care se susţine proba suplimentară de admitere şi calculul mediei de admitere, conform art. 10 şi, respectiv, 12, modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11;
– disciplina din planul de învăţământ pentru clasa a VIII-a la care se susţine proba suplimentară de admitere;
– programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere;
– modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere;
– modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere;
– durata probei suplimentare de admitere;
– modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor.
(4) Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(5) Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.

CAPITOLUL V
Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

ART. 10
Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel:
a) în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional de 3 ani, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25%;
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
ART. 11
(1) În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.
(2) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au mediile de admitere, precum şi mediile menţionate la alin. (1) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
ART. 12
(1) Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
ABS + 3EN
MAIP = MA = ———
4
unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
MA = media de admitere calculată conform art. 10 alin. a);
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a;
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
70 x MA + 30 x PSA
MAIP = ——————
100
unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional;
MA = media de admitere calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a);
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
(2) Media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, menţionată la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(3) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004 – 2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.
(4) Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a este 1: EN = 1.
(5) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii.
(6) În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care numărul total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de învăţământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), drept criteriu de departajare şi de ordonare pe listă a candidaţilor admişi la fiecare calificare.
(7) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii.
(8) În perioada 26 – 28 iulie 2014, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România.
ART. 13
(1) Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se întocmesc la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi se transmit la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii.
(2) După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, acestea se afişează la sediul unităţii de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
ART. 14
(1) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie şi original;
e) fişa medicală.
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 15
(1) Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii admişi care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.
(2) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii declaraţi admişi care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost declaraţi admişi, pe baza unei cereri.
(3) Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa respectivă a admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(4) Opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi renunţarea la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se vor completa şi semna în fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, de către candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori.
(5) Completarea opţiunilor în fişele de înscriere în învăţământul liceal de către candidaţii admişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se poate realiza numai prin prezentarea fişei de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată şi semnată de către candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pentru elevii minori, în care este explicit formulată opţiunea de renunţare în etapa respectivă a admiterii, la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 16
(1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost admişi sau care nu au participat la primele două etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi pentru cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani va organiza a III-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Naţional de Admitere până la data de 8 septembrie 2014.
(3) Dacă la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie mai există locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de preselecţie, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe. Graficul şi locul de desfăşurare a probei de preselecţie vor fi făcute publice, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi al unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.
ART. 17
Pentru înscrierea la clasele de învăţământ profesional cu durata de 3 ani care se organizează în alte limbi materne decât limba română elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au participat la proba de evaluare a cunoştinţelor de limba maternă, organizată
conform metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat, şi au fost admişi.
ART. 18
(1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a pentru învăţământul profesional special se organizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2) Locurile alocate învăţământului profesional special sunt publicate în broşura de admitere, într-o listă separată. Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face admiterea candidaţilor pentru învăţământul profesional special, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.).
(3) Admiterea pe locurile pentru învăţământul profesional special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional (în cazul în care numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile) sau a mediei de admitere (în cazul în care numărul candidaţilor este mai mic decât numărul locurilor disponibile), după caz, şi în funcţie de opţiuni.

CAPITOLUL VI
Coordonarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani

ART. 19
Coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani este asigurată de Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional. Membrii Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional sunt membrii Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Liceal de Stat, la care se adaugă un reprezentant al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, aprobat de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.
ART. 20
Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sunt următoarele:
a) stabileşte modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi îl transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie;
b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, cu privire la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
c) organizează activităţile de creare a bazei de date la nivel naţional pentru candidaţii şi candidaţii admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în colaborare cu Centrul Naţional de Admitere;
d) controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii în judeţele ţării/Municipiul Bucureşti, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
e) controlează modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional îşi desfăşoară activitatea;
f) poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, care să controleze şi să îndrume activitatea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani sau Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, în cazul constatării unor nereguli în desfăşurarea înscrierii la învăţământul profesional, schimbări în componenţa comisiilor menţionate la alineatul anterior şi, după caz, sancţionarea celor vinovaţi;
g) analizează desfăşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, şi prezintă concluziile acestei analize ministrului educaţiei naţionale;
h) propune modificări în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani din anii următori.
ART. 21
(1) Coordonarea, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani este asigurată de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Membrii comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt membrii comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat, la care se adaugă un inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic.
(2) La rândul său, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani organizează comisii de admitere în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
ART. 22
Atribuţiile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, specifice în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sunt următoarele:
a) instruieşte preşedinţii comisiilor de înscriere din unităţile gimnaziale şi ai comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani cu privire la înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b) analizează şi avizează procedurile de preselecţie şi de admitere;
c) aprobă componenţa comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ;
d) validează tabelele cu rezultatele obţinute de elevi la sesiunea de preselecţie transmise de unităţile de învăţământ, conform precizărilor art. 8 alin. (8) şi (9);
e) validează listele cuprinzând candidaţii admişi şi respinşi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după fiecare etapă a admiterii, conform art. 13 alin. (1);
f) controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea înscrierii şi admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
g) analizează desfăşurarea admiterii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, şi prezintă concluziile acestei analize Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional cu durata de 3 ani;
h) propune Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional cu durata de 3 ani modificări în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 23
Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, cât şi pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
ART. 24
(1) Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani este alcătuită din:
a) preşedinte – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b) vicepreşedinte – directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
c) secretar – secretarul unităţii de învăţământ;
d) membri:
(i) cadre didactice care realizează preselecţia candidaţilor în sesiunea de preselecţie;
(ii) cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere şi evaluează lucrările candidaţilor;
(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere;
(iv) cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere;
(v) reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice partenere care solicită preselecţia candidaţilor.
(2) Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani are următoarele atribuţii:
a) elaborează procedura de preselecţie menţionată la art. 8, în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, operatorului economic/instituţiei publice partenere şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
b) elaborează procedura de admitere menţionată la art. 9, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
c) organizează şi răspunde de aplicarea procedurii de preselecţie şi a procedurii de admitere;
d) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în învăţământul profesional;
e) sesizează inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatată în completarea documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere în învăţământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care semnează şi aplică ştampila unităţii;
f) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;
g) transmite comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani raportul privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
(3) Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani este avizată de consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ şi aprobată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

ART. 25
Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,
conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe.
ART. 26
(1) Broşura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2) Calificările pentru care unitatea de învăţământ profesional organizează admitere vor fi înscrise în broşura admiterii codificat, în secţiune separată.
(3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 27
Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pedepseşte conform legii şi atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
ART. 28
Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
ART. 29
Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot face şi după finalizarea etapei a treia de admitere. Înscrierea şi admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

ANEXA 3
Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014 – 2015

______________________________________________________________________________
| Data-limită/Perioada | Evenimentul |
|______________________|_______________________________________________________|
| Pregătirea admiterii |
|______________________________________________________________________________|
| 25 februarie 2014 | Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ |
| | profesional cu durata de 3 ani stabilesc, împreună cu |
| | operatorii economici/instituţiile publice partenere, |
| | dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor.|
|______________________|_______________________________________________________|
| 28 februarie 2014 | Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au |
| | ofertă pentru învăţământ profesional de 3 ani, |
| | împreună cu operatorii economici/instituţiile publice |
| | partenere, a procedurii de preselecţie şi a procedurii|
| | de admitere |
| | Unităţile de învăţământ transmit spre avizare |
| | procedura de preselecţie şi procedura de admitere la |
| | inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului |
| | Bucureşti. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1 martie 2014 | Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere în|
| | Învăţământul Profesional a modelului fişei de |
| | înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 |
| | ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 martie 2014 | Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului |
| | Bucureşti transmite unităţilor de învăţământ care au |
| | ofertă pentru învăţământ profesional cu durata de 3 |
| | ani avizul pentru procedura de preselecţie şi |
| | procedura de admitere. |
| | Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care |
| | organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani,|
| | a procedurii de preselecţie şi a procedurii de |
| | admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul|
| | de locuri disponibile pentru învăţământul profesional |
| | cu durata de 3 ani şi perioadele de înscriere pentru |
| | anul şcolar 2014 – 2015 |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 martie 2014 | Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au |
| | ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu|
| | durata de 3 ani, spre aprobare, la inspectoratul |
| | şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, a |
| | propunerii privind componenţa comisiei de admitere din|
| | unitatea de învăţământ care organizează învăţământ |
| | profesional cu durata de 3 ani, avizată de consiliul |
| | de administraţie al unităţii de învăţământ |
|______________________|_______________________________________________________|
| 14 martie 2014 | Transmiterea de către inspectoratul şcolar judeţean/al|
| | municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ |
| | care şcolarizează în învăţământul profesional cu |
| | durata de 3 ani a aprobării comisiei de admitere din |
| | unitatea de învăţământ care organizează învăţământ |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 30 aprilie 2014 | Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare |
| | profesională aprobată, concretizată în domenii şi |
| | calificări profesionale, pentru învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor |
| | de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de |
| | învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
| | Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de |
| | învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând |
| | datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a |
| | Tipărirea informaţiilor despre admiterea în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani în broşura|
| | admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul |
| | şcolar 2014 – 2015, într-o secţiune distinctă |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 mai 2014 | Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a |
| | broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea|
| | în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional |
| | de stat, pentru anul şcolar 2014 – 2015 |
|______________________|_______________________________________________________|
| 16 mai 2014 | Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a |
| | broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune|
| | electronică şi tipărită |
|______________________|_______________________________________________________|
| Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare |
| a studiilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________________________________________________________________|
| 3 – 31 martie 2014 | Informarea de către inspectoratul şcolar judeţean/ |
| | Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ |
| | ISMB) a unităţilor de învăţământ gimnazial de |
| | posibilitatea continuării studiilor de către |
| | absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani. Se va realiza |
| | prezentarea metodologiei de organizare şi funcţionare |
| | a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 |
| | ani, a metodologiei de organizare şi desfăşurare a |
| | admiterii în învăţământul profesional de stat cu |
| | durata de 3 ani şi a calendarului admiterii în |
| | învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, |
| | precum şi a posibilităţii continuării studiilor după |
| | învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 – 11 aprilie 2014 | La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi |
| | propune să şcolarizeze învăţământ profesional în anul |
| | şcolar 2014 – 2015 se desfăşoară acţiunea “Săptămâna |
| | meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza |
| | următoarele acţiuni: |
| | 1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în |
| | general şi a modului de organizare şi funcţionare a |
| | învăţământului profesional cu durata de 3 ani în |
| | special, informare privind condiţiile în care elevii |
| | pot avea acces la învăţământul profesional cu durata |
| | de 3 ani şi beneficiile acestei forme de pregătire |
| | profesională; |
| | 2. consilierea tuturor elevilor din clasa a VIII-a, |
| | din învăţământul gimnazial, cu privire la |
| | oportunitatea continuării studiilor în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 12 – 20 mai 2014 | Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru |
| | prezentarea procedurilor de preselecţie şi/sau de |
| | admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 12 aprilie – 21 mai | Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar |
| 2014 | 2013 – 2014, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a |
| | învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară |
| | activităţi de orientare şi consiliere cu elevii, cu |
| | accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi |
| | a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a |
| | pregătirii prin învăţământul profesional cu durata de |
| | 3 ani. Activităţile de orientare şi consiliere se |
| | derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai |
| | centrului judeţean de resurse şi de asistenţă |
| | educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de |
| | Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) şi|
| | urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 – 18 mai 2014 | ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale, cu|
| | implicarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează |
| | elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
| | începând cu anul şcolar 2014 – 2015 şi a operatorilor |
| | economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea o |
| | secţiune dedicată ofertei la nivel regional. |
|______________________|_______________________________________________________|
| Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de |
| 3 ani |
| Etapa I |
| A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii |
|______________________________________________________________________________|
| 22 – 23 mai 2014 | Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial |
| | completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/ |
| | reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de |
| | înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 |
| | ani. |
| | Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial |
| | a fişei de înscriere în învăţământul profesional cu |
| | durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită |
| | aceasta |
|______________________|_______________________________________________________|
| 26 – 27 mai 2014 | Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ |
| | care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de |
| | 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 28 mai 2014 | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de |
| | desfăşurare a sesiunii de preselecţie şi/sau a probei |
| | suplimentare de admitere, după caz |
|______________________|_______________________________________________________|
| B. Preselecţia candidaţilor |
|______________________________________________________________________________|
| 29 – 30 mai 2014 | Derularea probei de preselecţie în unităţile de |
| | învăţământ în care s-a decis derularea acesteia |
|______________________|_______________________________________________________|
| 2 iunie 2014 | Transmiterea de către comisiile de admitere din |
| | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ |
| | profesional cu durata de 3 ani, din unităţile de |
| | învăţământ care au organizat proba de preselecţie, în |
| | format electronic şi în scris, către comisia de |
| | admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani a |
| | rezultatelor preselecţiei şi a listei candidaţilor |
| | înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 |
| | ani care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei|
| | (listele sunt actualizate inclusiv cu rezultatele |
| | probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă |
| | maternă). |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 iunie 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti, pentru învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor |
| | înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 |
| | ani în unităţile de învăţământ la care s-a organizat |
| | sesiune de preselecţie |
| | Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la |
| | sediul unităţii de învăţământ |
| | Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei |
| | este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se |
| | va preciza că urmează o probă suplimentară de |
| | admitere, în urma căreia se va definitiva lista |
| | candidaţilor admişi în învăţământul profesional. |
| | În listele afişate se va menţiona, în mod expres, |
| | anularea înscrierii în învăţământul profesional a |
| | candidaţilor care nu promovează clasa a VIII-a. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 4 – 5 iunie 2014 | Ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de |
| | înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 |
| | ani de la unitatea de învăţământ care a organizat |
| | sesiunea de preselecţie |
|______________________|_______________________________________________________|
| 6 iunie 2014 | Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de |
| | preselecţie la altă unitate de învăţământ care |
| | şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 |
| | ani, care nu a organizat probă de preselecţie |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 iunie 2014 | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani, după înscrierea |
| | candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care |
| | au organizat proba de preselecţie |
| | Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, |
| | ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte |
| | detalii organizatorice) privind organizarea probei |
| | suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ |
| | profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi |
| | este mai mare decât numărul locurilor oferite de |
| | unitatea de învăţământ |
|______________________|_______________________________________________________|
| C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi este|
| mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) |
|______________________________________________________________________________|
| 10 iunie 2014, ora | Desfăşurarea probei suplimentare de admitere |
| 9,00 | |
|______________________|_______________________________________________________|
| 12 iunie 2014 | Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere |
| | la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat |
| | proba |
| | Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de |
| | admitere acolo unde procedura de admitere permite |
| | acest lucru |
|______________________|_______________________________________________________|
| 13 iunie 2014 | Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de |
| | admitere, în urma contestaţiilor. În listele afişate |
| | se va menţiona expres anularea înscrierii în |
| | învăţământul profesional a candidaţilor care nu |
| | promovează clasa a VIII-a. |
| | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea|
| | de învăţământ care organizează învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, |
| | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului |
| | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3|
| | ani a rezultatelor la proba suplimentară de admitere |
|______________________|_______________________________________________________|
| D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor |
|______________________________________________________________________________|
| 18 iunie 2014 | Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ |
| | gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani a bazei de date cuprinzând mediile |
| | generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a |
| | VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, |
| | repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi |
|______________________|_______________________________________________________|
| 20 iunie 2014 | Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a|
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani către Comisia Naţională de Admitere|
| | în Învăţământul Profesional a bazei de date cuprinzând|
| | mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei|
| | a VIII-a |
|______________________|_______________________________________________________|
| 23 iunie 2014 | Realizarea listelor cu candidaţii înscrişi la |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani, prin |
| | actualizarea de către comisia de admitere din unitatea|
| | de învăţământ care organizează învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani a listelor candidaţilor înscrişi la|
| | învăţământul profesional, prin eliminarea candidaţilor|
| | corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi şi |
| | corectarea eventualelor erori privind mediile generale|
| | de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a |
| | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea|
| | de învăţământ care organizează învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, |
| | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului |
| | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3|
| | ani a listelor actualizate cu candidaţii înscrişi la |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 24 iunie 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
| | Afişarea listelor actualizate cu candidaţii înscrişi |
| | la învăţământul profesional de 3 ani, la sediul |
| | unităţilor de învăţământ la care s-au înscris |
| | candidaţii |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 iulie 2014 | Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a|
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani către unităţile de învăţământ care |
| | au organizat înscrierea în învăţământul profesional cu|
| | durata de 3 ani a bazei de date judeţene cuprinzând |
| | media de absolvire a învăţământului obligatoriu, |
| | precum şi media la probele de la evaluarea naţională |
| | de la sfârşitul clasei a VIII-a |
| | Realizarea, la nivelul unităţilor de învăţământ care |
| | au înscris elevi pentru admitere în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani, a listelor cu |
| | candidaţii admişi la învăţământul profesional cu |
| | durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de|
| | admitere la învăţământul profesional |
| | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea|
| | de învăţământ care organizează învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, |
| | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului |
| | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3|
| | ani a listelor cu candidaţii admişi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 4 iulie 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi |
| | admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
| | şi afişarea listei în unitatea de învăţământ care a |
| | înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de|
| | 3 ani. |
| | Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani la unităţile de învăţământ |
| | gimnazial a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a |
| | celor respinşi la admiterea în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
| | Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, |
| | a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea |
| | descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul |
| | profesional şi a celor respinşi la admiterea în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 – 6 iulie 2014 | Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare |
| | la care candidaţii au fost declaraţi admişi |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 – 6 iulie 2014 | Ridicarea fişelor de înscriere la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani de către candidaţii |
| | declaraţi respinşi, precum şi de către cei declaraţi |
| | admişi care renunţă la locul ocupat în învăţământul |
| | profesional |
|______________________|_______________________________________________________|
| 6 iulie 2014 | Afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani după |
| | retragerea celor care optează pentru participarea la |
| | admiterea în liceu |
| | Transmiterea de către comisia de admitere în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani din |
| | unitatea de învăţământ, în format electronic şi în |
| | scris, către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii|
| | înmatriculaţi la învăţământul profesional cu durata de|
| | 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 iulie 2014 | Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care |
| | organizează învăţământ profesional a locurilor rămase |
| | libere după etapa I |
|______________________|_______________________________________________________|
| Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de |
| 3 ani |
| Etapa a II-a |
| A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii |
|______________________________________________________________________________|
| 25 – 26 iulie 2014 | Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial |
| | a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani pentru candidaţii care solicită să |
| | participe la admiterea în învăţământul profesional cu |
| | durata de 3 ani – etapa a II-a |
|______________________|_______________________________________________________|
| 27 – 28 iulie 2014 | Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ |
| | profesional pe baza fişelor de înscriere în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 29 iulie 2014 | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de |
| | desfăşurare a preselecţie şi/sau a probei suplimentare|
| | de admitere, după caz |
|______________________|_______________________________________________________|
| B. Preselecţia candidaţilor |
|______________________________________________________________________________|
| 30 – 31 iulie 2014 | Derularea probei de preselecţie în unităţile de |
| | învăţământ în care s-a decis derularea acesteia |
| | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea|
| | de învăţământ care organizează învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, |
| | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului |
| | Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3|
| | ani a rezultatelor preselecţiei |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1 – 2 august 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor admişi şi |
| | respinşi la preselecţie |
| | Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţiei la |
| | sediul unităţii de învăţământ |
| | Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de |
| | învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie de|
| | către candidaţii respinşi |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 – 4 august 2014 | Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de |
| | preselecţie la altă unitate de învăţământ care |
| | şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani|
| | fără preselecţie |
| | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea|
| | de învăţământ care organizează învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, |
| | către comisia de admitere judeţeană/a municipiului |
| | Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de|
| | 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 august 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
| | Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au |
| | ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 |
| | ani a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
| | Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, |
| | ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte |
| | detalii organizatorice) privind organizarea probei |
| | suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ |
| | profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi |
| | este mai mare decât numărul locurilor oferite de |
| | unitatea de învăţământ |
|______________________|_______________________________________________________|
| C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi este|
| mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) |
|______________________________________________________________________________|
| 7 august 2014, ora | Desfăşurarea probei suplimentare de admitere |
| 9,00 | |
|______________________|_______________________________________________________|
| D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor |
|______________________________________________________________________________|
| 8 august 2014 | Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere |
| | la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat |
| | proba suplimentară de admitere |
| | Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba |
| | suplimentară de admitere acolo unde procedura de |
| | admitere permite acest lucru |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 august 2014 | Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de |
| | admitere, în urma contestaţiilor |
| | Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au|
| | înscris elevi pentru admiterea în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani a listelor cu |
| | candidaţii admişi |
| | Transmiterea de către comisiile de admitere din |
| | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ |
| | profesional cu durata de 3 ani, în format electronic |
| | şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 10 august 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi |
| | admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
| | Afişarea listei candidaţilor declaraţi admişi în |
| | ordinea descrescătoare a mediei şi a celor respinşi la|
| | admitere la învăţământul profesional în unitatea de |
| | învăţământ care a înscris elevi în învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 11 – 12 august 2014 | Candidaţii declaraţi admişi depun, la unităţile |
| | şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de |
| | înscriere. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 13 august 2014 | Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea|
| | de învăţământ în învăţământul profesional cu durata de|
| | 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia|
| | de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor|
| | finale cu candidaţii înmatriculaţi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de |
| 3 ani |
| Etapa a III-a |
| A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii |
|______________________________________________________________________________|
| 25 august 2014 | Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ |
| | profesional la care au rămas locuri disponibile a |
| | graficului înscrierii la învăţământul profesional cu |
| | durata de 3 ani şi a graficului probei de preselecţie |
| | şi a probei suplimentare de admitere |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1 septembrie 2014 | Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial |
| | a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional |
| | cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită să|
| | participe la admiterea în învăţământul profesional cu |
| | durata de 3 ani – etapa a III-a |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1 – 2 septembrie 2014| Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ |
| | profesional care organizează învăţământ profesional cu|
| | durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 septembrie 2014 | Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul |
| | profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de |
| | desfăşurare a probei de preselecţie şi/sau a probei |
| | suplimentare de admitere, după caz |
| | Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, |
| | ora, acte necesare de identitate a candidaţilor) |
| | privind organizarea probei suplimentare de admitere, |
| | la unităţile de învăţământ profesional pentru care |
| | numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât |
| | numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ |
|______________________|_______________________________________________________|
| B. Preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere, după caz |
|______________________________________________________________________________|
| 4 septembrie 2014 | Derularea probei de preselecţie, după caz |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 septembrie 2014 | Transmiterea de către comisiile de admitere din |
| | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ |
| | profesional cu durata de 3 ani, din unităţile de |
| | învăţământ care au organizat proba de preselecţie, în |
| | format electronic şi în scris, către comisia de |
| | admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani a |
| | rezultatelor preselecţiei şi a listei candidaţilor |
| | înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 |
| | ani care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei|
|______________________|_______________________________________________________|
| 6 septembrie 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani în |
| | unităţile de învăţământ la care s-a organizat sesiune |
| | de preselecţie |
| | Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la |
| | sediul unităţii de învăţământ |
| | Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei |
| | este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se |
| | va preciza că urmează o probă suplimentară de |
| | admitere, în urma căreia se va definitiva lista |
| | candidaţilor admişi în învăţământul profesional. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 8 septembrie 2014, | Derularea probei suplimentare de admitere, după caz |
| ora 9,00 | |
|______________________|_______________________________________________________|
| C. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor |
|______________________________________________________________________________|
| 8 septembrie 2014 | Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere |
| | la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat |
| | probă suplimentară de admitere |
| | Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba |
| | suplimentară de admitere acolo unde procedura de |
| | admitere permite acest lucru |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 septembrie 2014 | Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au|
| | înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de|
| | 3 ani a listelor cu candidaţii admişi |
| | Transmiterea de către comisiile de admitere din |
| | unităţile de învăţământ care organizează învăţământ |
| | profesional cu durata de 3 ani, în format electronic |
| | şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi în |
| | învăţământul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 septembrie 2014 | Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a |
| | municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi |
| | admişi şi afişarea listei în unitatea de învăţământ |
| | care organizează învăţământ profesional cu durata de 3|
| | ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 septembrie 2014 | Candidaţii declaraţi admişi depun la unităţile şcolare|
| | la care au fost declaraţi admişi dosarele de |
| | înscriere. |
|______________________|_______________________________________________________|
—————

REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

  • 0341 405 806 - secretariat
  • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

  • 0241 581 906 - secretariat
  • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.