ERASMUS+ 2022-1-RO01-KA121-VET-000054259

 
 

În cel de al doilea an al ACREDITĂRII ERASMUS+ în domeniul Educației și Formării Profesionale 2021-2027, a început derularea activităților proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000054259 cu titlul „Competenţe profesionale la standard europene pentru elevi şi profesori”, având ca parteneri organizații de primire din Italia.

Valoare grant: 45615.00 EUR

Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2022- 31.08.2023
Obiectivul proiectului: Facilitarea accesului pe piaţa muncii europene a 14 elevi din clasa a XI-a, calificarea profesională Tehnician mecatronist prin dobândirea de competenţe specific domeniului de pregătire prin organizarea de stagii de practică la agenţii economici. Dezvoltarea competenţelor metodice, de specialitate şi digitale a cinci cadre didactice prin participarea la stagii de formare şi perfecţionare in companii europene.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:
⦁ Îmbunătățirea formării profesionale la standarde înalte de calitate și profesionalism pentru o mai ușoara mobilitate și insertie pe piața forței de muncă locale și europene a absolvenților, prin transferul de bune practici ce pot fi dobandite în organizații europene.
⦁ Cadrele didactice dobândesc cunoștințe noi în domeniul lor de pregătire profesională, dar și competențe digitale atât de necesare în realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate, atractiv şi inovativ.
⦁ Comunicarea într-o limbă străină reprezintă una din competențele esențiale necesare integrării cu succes pe piața muncii europene. Astfel, elevii au posibilitatea învățării limbii engleze nu numai de uz general, dar și a unor termeni de specialitate, lucru ce le va fi de real ajutor în momentul integrării pe piața muncii.
⦁ Rezultatele imediate se materializează în atitudinea pozitivă pe care elevii din medii defavorizate implicați o afișează față de colectivul de elevi, față de cadre didactice, față de școala în general, și nu în ultimul rând față de ei înșiși și mediul social din care provin. Pe termen mediu și lung, se asteaptă o scădere cu cel putin 50% a abandonului școlar, o situație școlară îmbunătățită și accesul ca absolvenți calificați pe piața muncii.
⦁ Creşterea nivelului de implicare al elevilor in acțiuni de mediatizare a protecției mediului şi sustenabilităţii la nivelul școlii în care să prezinte experiența pe care au avut-o din acest punct de vedere pe parcursul mobilității.

Documente obţinute la finalul stagiului de formare:
⦁ Certificatul Europass Mobility pentru elevi şi cadre didactice;
⦁ Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării elevilor prin ECVET- Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională;
⦁ Certificatele de participare eliberate de organizația de primire pentru elevi şi cadre didactice;

Aceste direcții de acțiune au fost incluse în Planul de Acțiune al Școlii ca ținte de realizat în vederea obținerii creșterii calității actului educațional, îmbunătățirea performanțelor profesionale în concordanță cu piața muncii și creșterea șanselor de angajare a absolvenților noștri.

Director/Coordonator proiect
Prof. ing. GOGU Elena

https://cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-experienta-erasmus-continua-la-liceul-tehnologic-gheorghe-duca-constanta-468801?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=ultima-ora&utm_campaign=Slider%20-%20ultima%20ora

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.